Blog

Hyville kohteille on aina kysyntää

Hyville kohteille riittää aina kysyntää transaktiomarkkinoilla, ja kilpailun näistä kohteista voidaan jopa odottaa kiristyvän, kun yleinen epävarmuus vallitsee rahoitusmarkkinoilla. Nyt onkin hyvä aika valmistautua erilaisiin projekteihin.

VALMISTAUTUMINEN YRITYSKAUPPAAN SEKÄ YRITYS- JA RAHOITUSJÄRJESTELYYN

Valmistelemalla yhtiön juridiset ja taloudelliset dokumentit asianmukaisesti ja ajallaan on mahdollista saavuttaa säästöjä transaktiokustannuksissa. Mikäli yrittäjän tai sijoittajan tarkoituksena on myydä omistamansa yhtiö kokonaan tai osittain taikka hankkia sijoituksia, on hyvä aloittaa valmistelut jo ennen kuin tällainen projekti on käytännössä alkanut. 

Taloudelliset dokumentit edesauttavat arvonmääritystä. Yhtiön kirjanpitoaineistoa ja tilinpäätösaineistoa tutkitaan luonnollisesti erilaisissa transaktioissa, mutta myös erilaiset yrityksen rahavirtoihin liittyvät budjetit, listaukset, laskelmat ja ennusteet auttavat tutkivaa tahoa sekä itse transaktioprosessissa että mahdollisessa osakeyhtiön arvonmäärityksessä. 

Osakeyhtiön yhtiöoikeudelliset asiakirjat, kuten hallituksen pöytäkirjat ja yhtiökokouksen pöytäkirjat ovat tärkeitä dokumentteja laatia asianmukaisesti ja ilmoittaa kaupparekisteriin ajallaan. Osakeyhtiön varojenjakoon ja osakkeiden lukumäärään vaikuttavat tekijät kannattaa dokumentoida asianmukaisesti. Luonnollisesti yhtiön osakkeenomistajien välinen osakassopimus on aiheellista rakentaa siten, että se ei rajoita transaktioprosessia.

Yrityskauppa sekä yritys- ja rahoitusjärjestelyissä selvitetään usein kohteen keskeiset vastuut ja velvoitteet, sekä muut rajoitukset kyseessä olevan järjestelyn toteuttamiselle. Tämä tarkoittaa, että kaikista liiketoimintaan liittyvistä oikeudellisista toimista kannattaa lähtökohtaisesti tehdä sopimus ja mahdollisuuksien mukaan käyttää samoja sopimuspohjia, jos liiketoiminnan luonne sen mahdollistaa. Juridisesta näkökulmasta keskeisiä tarkasteltavia asioita ovat usein juuri sopimuksista koituvat vastuut ja esimerkiksi, miten sopimuksista irtaannutaan.

Yhtiön omaisuus kannattaa dokumentoida tarkasti. Tämä pitää sisällään esimerkiksi kiinteän omaisuuden sekä liiketoimintaan liittyvän käyttöomaisuuden. Myös liiketoimintaan kuulumaton omaisuus on hyvä dokumentoida. 

Myös muut keskeisiä velvoitteita yhtiöille luovat asiat, kuten henkilöstöön liittyvät sopimukset ja järjestelyt sekä riitoihin ja reklamaatioihin liittyvät asiat kannattaa dokumentoida sillä niistä voi aiheutua ostajalle tai sijoittajalle taloudellisia seuraamuksia. Liiketoiminnan luonteen mukaan myös esimerkiksi tietosuojaan, ympäristöön, vastuullisuuteen ja teknologiaan liittyviä erityispiirteitä kannattaa dokumentoida.

Transaktiokustannusten säästämiseksi yrityskauppoihin sekä yritys- ja rahoitusjärjestelyihin kannattaa siis valmistautua proaktiivisesti. Mikäli haluat keskustella erilaisiin järjestelyihin valmistautumisesta tai jopa jo käytännön toteuttamisesta, niin ole yhteydessä.

Lauri Nieminen & Jan Lindberg