Blog

Ajankohtaista työlainsäädännöstä – yhteistoimintamenettelyistä ja lomautuksista uudistuksia 26.3.2020

Työnantajan kannalta kysymys on kahdesta tärkeästä menettelyllisestä seikasta: sekä neuvotteluvelvoitteen täyttymisestä yt- menettelyn osalta, että ilmoitusajasta niiden ajanhetkien välillä, kun työntekijä lomautusilmoituksen vastaanottaa ja itse lomautus alkaa.

Tällä hetkellä yhteistoimintalain piirissä olevien yritysten neuvotteluaika on 14 päivää tai kuusi viikkoa riippuen lomautuksen kohteena olevien työntekijöiden lukumäärästä ja lomautuksen kestosta. Ennen lomautusta taas on annettava lomautusilmoitus viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Yhteistoimintalakiin perustuvan neuvotteluvelvoitteen osalta on huomattava, että työnantaja saa tehdä päätöksen lomauttamisesta ilman edeltäviä yhteistoimintaneuvotteluja, jos yrityksen tuotanto- tai palvelutoiminnalle tai yrityksen taloudelle vahinkoa aiheuttavat erityisen painavat syyt, joita ei ole voitu tietää ennakolta, ovat yhteistoimintaneuvottelujen esteenä (yhteistoimintalain 60 §). Tällaisten olosuhteiden on nyt katsottu olevan olemassa koronavirusepidemian vaikuttaessa merkittävästi yritysten toimintakykyyn.

HE 26/2020 vp., joka saatetaan tulevana viikonloppuna eduskunnan käsittelyyn, tulee antamaan helpotuksia koskien mm. yhteistoimintalakia ja työsopimuslakia. Yhteistoimintalain mukainen neuvotteluaika lyhennettäisiin  esityksessä lomautusten osalta viiteen (5) päivään ja työsopimuslain mukainen lomautusilmoitusaika lyhennettäisiin niin ikään viiteen (5) päivään. Aikaisemmin keskusteluissa ollutta lain taannehtivaa soveltamista ei sen sijaan voida näissä menettelyissä ottaa käyttöön. Kuitenkin esimerkiksi Teknologiateollisuuden yleissitoviin työehtosopimuksiin kuuluvien yritysten voidaan muistuttaa kuuluvan työehtosopimusneuvotteluissa sovitun poikkeuksen piiriin, jossa neuvottelujen vähimmäisajat on laskettu jo neuvotteluesitysten antamisesta. Tämä on poikkeus moneen muuhun työehtosopimukseen nähden ja myös tulevaan väliaikaiseen lainsäädäntöön, jos siinäkin katsottaisiin, että neuvotteluesityksen antaminen ei tarkoita sitä, että neuvottelujen katsottaisiin faktisesti käynnistyneen. Tätä kantaa edustaisi myös työ- ja elinkeinoministeriö lain tulkinnassa, mikäli valiokuntakäsittelyssä esitys ei määräajan laskemisen osalta tarkennu. Näin ollen Teknologiateollisuuden yleissitoviin työehtosopimuksiin kuuluvat työnantajat voisivat laskea neuvotteluvelvoitteen täyttymisen laista poikkeavalla tavalla, kuten tähänkin asti.

Lakimuutoksen voimaantulosäännöksessä säädettäisiin lomautusilmoitusaikaa koskevan säännöksen soveltamisesta tilanteessa, jossa lomautusilmoitus on annettu ennen lain voimaantuloa ja toisaalta siitä, että lomautusilmoitus on annettu lain voimassa ollessa, mutta lomautusilmoitusaika ulottuu lain voimassaoloajan jälkeiseen aikaan.

Muu työnantaja kuin valtio, kunta, kuntayhtymä, Kansaneläkelaitos, Ahvenanmaan maakunnan hallitus, evankelis-luterilainen kirkko tai ortodoksinen kirkko, joka on ilmoittanut työntekijälle lomauttamisesta ennen tämän lain voimaantuloa, saisi tämän lain voimassa ollessa lomauttaa työntekijän, kun ilmoituksesta on kulunut vähintään viisi päivää. Näin ollen, vaikka työnantaja ennen lain voimaantuloa olisi ilmoittanut lomautuksesta 14 päivän ilmoitusaikaa käyttäen, työnantaja voisi lain voimaantultua lyhentää lomautusilmoitusajan viiteen päivään, kunhan ilmoittaa tästä työntekijälle viimeistään lomautuksen alkamista edeltävänä päivänä. Lisäksi tuohon viiteen päivään laskettaisiin jo neuvotellut päivät, jolloin joissain tapauksissa neuvotteluiden voitaisiin katsoa jo käydyn. Teknologiateollisuutta koskien tässäkin tulisi siis ottaa huomioon niiden piirissä vallitseva poikkeus.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee 26.3 työsopimuslakiin tehtäviä muutoksia koskevaa hallituksen esitystä 26/2020 vp. edellä esitettyjä seikkoja koskien. Esitystä on määrä käsitellä tulevana viikonloppuna eduskunnassa ja väliaikaisen lain on määrä tulla voimaan ensi viikolla.

Tekstissä on käytetty lähteenä EK:n uutisointia koronatilanteeseen liittyen, teknologiateollisuuden työmarkkina-asiantuntijoiden sekä työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoiden ajantasaista tietoa. Koska tilanteet muuttuvat kokoajan, voi tässäkin mainittuihin seikkoihin tulla vielä muutoksia ottaen huomioon, ettei eduskunta ole vielä hallituksen esitystä sellaisenaan hyväksynyt.

Jan Lindberg